What is IGCSE – IGCSE คืออะไร

 IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ  โดยที่นักเรียนที่สามารถสอบผ่าน 5 รายวิชาโดยได้เกรดมากกว่า C จะถือว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (High School)  ซึ่งการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A* (อ่านว่า A Star) A B C D E F G เรียงจากคะแนนดีไปคะแนนน้อย  สำหรับรายวิชาที่เปิดสอบมีมากกว่า 70 วิชา แบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาดังนี้ Group I: Languages : Group II: Humanities and Social Sciences Group III: Sciences Group IV: Mathematics Group V: Creative, […]

Read More