ปัจจัยหลักๆในการประสบความสำเร็จในการเรียนของน้องๆ มาจาก 4 ส่วนหลักๆ

1. ความสามารถของน้องๆ : น้องบางคนอาจจะถนัดในเรื่องต่างๆที่ไม่เหมือนกัน  ไหวพริบ ทักษะภาษาอังกฤษ  หรือน้องบางคนอาจจะมีความไม่ถนัดในเรื่องที่ไม่เหมือนเพื่อนๆ

2. ความตั้งใจและความสนใจในการเรียน : ในส่วนนี้นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้ความสามารถ เพราะเมื่อน้องๆมีความสนใจในเรื่องที่เรียนจะทำให้น้องๆมองการเรียนเป็นเรื่องสนุกและอยากที่จะเรียนรู้ไปเอง

3. ความสามารถของครู : นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว  การสื่อสารและการเอาใจใส่น้องๆก็เป็นสิ่งสำคัญให้น้องเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้  อีกทั้งการเชื่อมโยงประสบการณ์ของครูกับเนื้อหาในบทเรียนและสิ่งที่น้องสนใจ ทำให้น้องๆสนใจในการเรียนมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว

4. การวางแผนการเรียน : การวางแผนเปรียบเหมือนการกำหนดทิศทาง  ถ้าเส้นทางไม่ชัดเจนอาจจะทำให้น้องๆต้องใช้เวลานานในการที่จะประสบความสำเร็จ

 

imagesUp Grade Class ตระหนักถึงปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้  จึงให้ความสำคัญกับข้อ 3 และ 4 เป็นพิเศษ  โดยการการคัดเลือกครูนั้นมีกระบวนการเป็นขั้นตอน และมีการอบรมและฝึกฝนครูอย่างสมำเสมอ  แนวทางในการคัดเลือกครูของ Up Grade Class มีขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณาจากวุฒิการศึกษา :  ครูทุกคนที่ Up Grade Class จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะสอน  อย่างน้อยระดับปริญญาโทจากต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เท่านั้น  เพราะหากครูมีความรู้ไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอแล้วคงไม่สามารถตอบคำถามของน้องๆได้

2. ครูจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ในภาษาที่น้องๆสามารถเข้าใจได้ง่าย และต้องอ่านลักษณะท่าทางของน้องๆออกว่าน้องคิดเรื่องที่สอนทั้นหรือไม่ โดยครูทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบในข้อนี้ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้สอนน้องๆ

3. ประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศหรือการทำงานถูกนำมาพิจารณาด้วย เพราะสิ่งนี้จะสามารถช่วยให้ชักจูงน้องๆให้เห็นความสำคัญของการศึกษาได้อย่างดี

4. ครูในแต่ละกลุ่มวิชามีการแบ่งปันเทคนิคและวิธีการสอนกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้นำเทคนิคที่ดีที่สุดไปสอนน้องๆ

จาก 4 ขั้นตอนการคัดเลือกหาครูที่มีคุณภาพและการช่วยวางแผนการเรียนของ Up Grade Class จึงทำให้น้องๆที่เรียนสอบผ่าน เกิน 98%

 

Up Grade Class เน้นการสอนเดี่ยวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นคิวของคุณครูจึงเต็มเร็วมาก  หากสนใจและอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ครูเน็ต 093-895-5641