หลักสูตรติวออกแบบเฉพาะบุคคล IGCSE, A-Level, GED SAT, IELTS, CU-AAT, และอื่นๆ

163018786นอกจากเนื้อหาและแบบฝึกหัด การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐานต้องมีกระบวนการจัดการด้านการศึกษาอย่างมีระบบ Up Grade Class ยึดหลัก CIECARซึ่งผ่านการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับว่าสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนได้สูงสุด

CIECAR คืออะไร?

ในปี 2010 กลุ่มนักวิชาการด้านการศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย ระดมสมองโดยอาศัยหลักการทางวิชาการและประสบการณ์ด้านการศึกษา เริ่มต้นสร้างกรอบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสุงสุด ที่ชื่อว่า CIECAR ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสำคัญ 6 หลัก คือ

1. Care & Counseling : ไม่เพียงแต่ครูผู้สอน แต่บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน จะต้องเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ตลอดจนให้คำปรึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถ

2. Individualization :  ทักษะและประสบการณ์และพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน  การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามผู้เรียน โดยต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามหลักสูตร

3. Effectiveness : ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงของการนำเนื้อหาวิชาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. Communication & Involvement : ต้องมีการสื่อสารระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นระยะเพื่อสามารถปรับแก้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
5. Assessment & Tracking : ต้องมีการวัดผลทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง
6. Result-Oriented: บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา, ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรในโรงเรียน, จะต้องจัดบรรยากาศและวิธีการเรียนการสอนโดยมุ่งสู่จุดหมายที่ตั้งไว้
Up Grade Class ยึดหลัก CIECAR ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนกับเราได้ผลการเรียนเกินความคาดหมาย  เริ่มตั้งแต่ขึ้นตอนการคัดเลือกครู Up Grade Class จะคัดเลือกครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก หรือ ระดับประเทศเท่านั้น และต้องมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและตรงสายงานกับวิชาที่รับผิดชอบในการสอน เพื่อที่จะได้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังการใช้งานจริง นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์จากการเรียนในเนื้อหานั้น  การจัดการเรียนการสอนของ Up Grade Class เน้นการสอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กไม่เกิน 3 คนเพื่อที่จะได้สามารถออกแบบการจัดการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่สุด  เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเรามีคลังข้อสอบย้อนหลังกว่า 10 ปีเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและมั่นใจในการทำข้อสอบ ครูจะเป็นผู้ติดต่อรายงานพัฒนาการของผู้เรียนกับผู้ปกครองเป็นระยะ นอกจากนี้ ในทุกๆปีทีมครูของ Up Grade Class จะมาร่วมประชุมและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูทุกคนให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน
หากท่านกำลังมองหาโรงเรียนพิเศษสำหรับหลักสูตรนานาชาติ รีบติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ (ครูเน็ต) 093-895-5641 เพื่อจองเวลาในการเรียน (คิวสอนเต็มค่อนข้างเร็วนะครับ)