น้องๆที่จะสอบเข้า MUIC  เตรียมตัวกันไว้เลย เพราะเกณฑ์การรับสมัครปี 2561 มาแล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และนิเทศศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การสมัครดังต่อไปนี้

  • น้องๆที่ยื่นด้วย IGCSE ยังใช้ 5 วิชาเช่นเดิม แต่เพิ่ม AS/A-Level อีก 3 วิชา เกรดจะต้องไม่ต่ำกว่า C
  • หากใช้ GED แบบเดิม จะต้องสอบผ่าน 5 วิชา คะแนนไม่ต่ำกว่า 3600 คะแนน
  • หรือใช้ New GED ต้องสอบผ่านทั้งหมด 4 วิชา คะแนนไม่ต่ำกว่า 720 คะแนน แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 180

ที่สำคัญน้องๆจะต้องมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ เทียบเท่า Grade 10 หรือ Year 11

  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ยื่น TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 79 หรือ IELTS (Academic band) ไม่ต่ำกว่า 6.00
  • และผลคะแนน SAT 1 (Math)  200 – 800 คะแนน

ในส่วนที่น้องๆยื่นผ่านแล้วจะมีการสอบ Interview สอบความรู้ด้านภาษา(Writing) และ Mathematics หากสอบผ่านทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยถือเป็นการสิ้นสุด เตรียมตัวเข้ารายงานตัวได้เลย

Source: http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/downloads/admission/application_information.pdf