blog

ระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาต่างกันอย่างไร?

มาดูความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาของโรงเรียนนานาชาติในไทย แต่ละแบบเน้นการเรียนการสอนแบบใด ตามไปดูเลย