blog

เรียนหมอต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

อยากเรียนต่อคณะแพทย์หลักสูตรอินเตอร์หรือในต่างประเทศ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง Up Grade Class พร้อมให้คำปรึกษาในการต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สนใจอ่านเลย!