เรียนหมอต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

เรียนหมอต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

อาชีพแพทย์ยังคงเป็นอาชีพในฝันสำหรับน้อง ๆ หลาย ๆ คน และด้วยระบบการศึกษาของไทยที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ทำให้น้อง ๆ มีโอกาสเดินตามความฝันได้มากขึ้น ด้วยการเรียนต่อคณะแพทย์ในหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ทั้งยังสามารถสมัครสอบเข้าเรียนแพทย์ในต่างประเทศได้อีกด้วย แต่การจะไปเรียนต่อแพทย์ในต่างประเทศนั้น น้อง ๆ ต้องใช้คะแนนสอบจากหลักสูตรใดบ้าง เราได้สรุปมาให้น้อง ๆ ได้รู้กันแล้วในบทความนี้

เรียนแพทย์หลักสูตรอินเตอร์หรือต่างประเทศ ใช้คะแนนสอบอะไร?

1. IELTS

การสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ว่ามีมาตรฐานเพียงพอที่จะใช้ประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อ หรือการทำงานในต่างประเทศ

สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนจะเรียนต่อคณะแพทย์ในต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ IELTS เพื่อนำคะแนนไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ

การสอบ IELTS จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำคะแนนสอบไปใช้ คือ

 • IELTS Academic เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ อย่างเช่น การเรียนต่อคณะแพทย์ในต่างประเทศ หรือการเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ นั่นเอง
 • IELTS General Training เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงสมัครเข้าทำงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งยังใช้ในการยื่นขอวีซ่าเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

2. BMAT

การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admission Test เป็นการทดสอบวัดความรู้เฉพาะด้านสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อคณะแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรในต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยข้อสอบ BMA จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 : Thinking Skills
  ในส่วนแรกจะเป็นการทดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา และทักษะความเข้าใจในบทความ รวมไปถึงการวิเคราะห์เชื่อมโยง ซึ่งมีข้อสอบเป็นปรนัย จำนวน 32 ข้อ มีเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
 • ส่วนที่ 2 : Scientific Knowledge and Applications
  สำหรับส่วนที่ 2 เป็นการวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งมีข้อสอบเป็นปรนัย จำนวน 27 ข้อ มีเวลาในการสอบ 30 นาที
 • ส่วนที่ 3 Writing Task
  ส่วนที่ 3 จะเป็นการทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผลในการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อีกทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ โดยจะให้เลือกเขียนเรื่อง 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 เรื่อง มีเวลาในการสอบ 30 นาที

IELTS และ BMAT ใช้สมัครเข้าที่ใดได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยในประเทศ

คณะแพทย์มีสาขาอะไรบ้าง ที่ต้องใช้คะแนน IELTS?

 • คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทย์มีสาขาอะไรบ้าง ที่ต้องใช้คะแนน BMAT?

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โปรแกรม iBSc/MD ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ต้องใช้คะแนน IELTS

 • University of Leicester
 • Birmingham City University
 • University of Sheffield
 • University of Greenwich
 • Cardiff University
 • Brunel University London
 • Swansea University
 • Northumbria University
 • University of Edinburgh
 • University of Warwick
 • Durham University
 • University of Birmingham
 • Queen Mary University of London
 • University of Exeter
 • Lancaster University
 • University of Leeds
 • University of Aberdeen
 • University of Sussex
 • Newcastle University
 • University of Liverpool
 • University of Cambridge
 • Imperial College London
 • King’s College London    
 • University of Glasgow
 • University of St Andrews

ตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ต้องใช้คะแนน BMAT

 • Brighton and Sussex Medical School 
 • Imperial College London
 • Keele University 
 • Lancaster University 
 • University of Manchester Medical School 
 • University College London 
 • University of Cambridge 
 • University of Leeds 
 • University of Oxford

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังวางแผนเรียนหมอต่างประเทศ ที่ Up Grade Class มีคอร์สติวสอบหลักสูตรอินเตอร์ที่สามารถนำไปยื่นสมัครเรียนได้ทั้งในและต่างประเทศ เรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมจัดคอร์สเรียนให้ทั้งน้อง ๆ ได้ติดเข้มเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนการสอบ โดยสามารถเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม อีกทั้งน้อง ๆ ยังสามารถวางแผนตารางการเรียนได้ด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับการเรียนนั่นเอง