ทำความรู้จัก IELTS

ทำความรู้จัก IELTS

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน

การสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ว่าเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ได้

โดยผลสอบ IELTS นั้นยังเป็นที่ยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ IELTS ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษมามากกว่า 30 ปี ยังคงมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบการสอบ IELTS

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท


เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules)
เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก


เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)
สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

ข้อสอบ IELTS

รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ


การสอบการฟัง (Listening)
30 นาที
ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที


การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที
มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที
จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ


การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

รายละเอียด IELTS

คะแนน IELTS จะมีอยู่ 9 ระดับ ลักษณะคะแนนจะเริ่มจาก 0.0 – 9.0 (มีการนับครึ่งคะแนน 0.5 ด้วย)

ราคาค่าสมัครสอบ IELTS (อัพเดทล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2019)

IELTS on Computer : 7,500 บาท
IELTS Regular : 6,900 บาท
IELTS for UKVI : 9,009 บาท
IELTS Life Skills : 6,757 บาท

วิธีการสมัครสอบ IELTS
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.ielts.idp.co.th/online_regist_th.aspx

สถาบันที่รับสมัครสอบมี British Council, IDP, และ New Cambridge สอบที่ไหนก็ไม่ต่างกัน แต่บางมหาวิทยาลัยก็ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นผลสอบของที่ใดที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นก่อนสอบต้องตรวจสอบก่อนว่ามหาวิทยาลัยที่จะสมัครเรียนกำหนดไว้ว่าอย่างไร

ผลสอบ
ผลสอบ (TRF) จะออกภายใน 13 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการทดสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามารับผลสอบได้ในวันที่ 13 หลังเวลา 13.00 น. หรือจะมีการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ในวันที่ 16

ถ้าต้องการที่จะเข้ามารับผลสอบด้วยตัวเอง จำเป็นต้องนำหลักฐานมาเพื่อแสดงตน (พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย)

ถ้าต้องให้คนอื่นมารับผลสอบแทน จะต้องนำหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนทั้งผู้สมัครสอบ และผู้มารับแทนพร้อมเซ็นชื่อกำกับ และหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ