ทำความรู้จักหลักสูตร SUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทำความรู้จักหลักสูตร SUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทำความรู้จักหลักสูตร SUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่กำลังสนใจหลักสูตรอินเตอร์ วันนี้ทาง Up Grade Class อยากจะมาน้องๆ ไปรู้จักกับ หลักสูตร SUIC เรียนครั้งเดียวได้ถึงสองใบปริญญาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีสาขาวิชาอะไรบ้าง โดยหลักสูตรที่จะกล่าวถึงในวันนี้นั้น นอกจากผน้องๆ จะได้เรียนแบบอินเตอร์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน ให้น้องๆ ได้จบออกไปโดยใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วพร้อมทำงานแล้วนั้น หลักสูตรที่นี้ ยังให้โอกาสในการรับปริญญา 2 ใบ จากการเรียนเพียงหลักสูตรเดียวอีกด้วย ซึ่งปริญญาใบ 2 ที่ว่า ก็ยังมาจากสถาบันที่โด่งดังจากต่างประเทศด้วยนะคะ ว่าแล้ว เรามาทำความรู้จักกับ หลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กันเลย

หลักสูตร SUIC (Silpakorn University International College)

ในปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสำหรับระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกันแบ่งเป็น 1 หลักสูตรทางศิลปะศาสตร์ และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ( Silpakorn University International College : SUIC) หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ คือ Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design (B.F.A.)

เป็นหลักสูตร 4 ปีการศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานการออกแบบสื่อ ให้สามารถใช้ความรู้เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเศรษฐกิจด้วยค่ะ ทั้งนี้ ทางหลักสูตรมีวิชาเอกให้นักศึกษาเลือกเรียนโดยแบ่งออกเป็น 4 สายการเรียน ได้แก่ Moving Image and Animation, Interactive, Illustration, Photography และ Filmmaking ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบหลักสูตรสามารถทำงานได้หลากหลายแนวทาง โดยเฉพาะ อาชีพเกี่ยวกับสื่อศิลปะ เช่น  นักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ผู้กำกับ หรืออาจารย์ และนักวิชาการหลักสูตรนี้ เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยเป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนานาชาติร่วมมือกับ Birmingham City University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะติดอันดับต้น ๆ ของหราชอาณาจักร โดยมีจุดเด่นของหลักสูตรที่เป็น Double Degree หรือปริญญา 2 ใบ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางหลักสูตรกำหนดไว้ค่ะ อาทิ เงื่อนไขที่ว่านักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษา หรือส่งงานตามกำหนดในวิชาที่กำหนดและดำเนินการสอนโดย Birmingham City University ซึ่งเป็นวิชาเดียวกับที่สอนกันจริง ๆ ในต่างประเทศ เช่น การทำ dissertation การลงเรียนและสอบผ่านวิชา Negotiated Projectเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น และมีความอินเตอร์โดยแท้ อีกทั้งยังเรียกได้ว่าคุ้มค่ามาก เมื่อนักศึกษาสามารถได้ปริญญาถึง 2 ใบ โดยไม่ต้องแม้แต่เดินทางไปเรียนไกลถึงอังกฤษเลยค่ะ

 • B.F.A. วิชาที่น่าสนใจ : Design Principle, Color Theory, Digital Video Production, Motion Graphics, Stop Motion, 3D Modeling, Fiction and Documentary Pre-Production เป็นต้น
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร B.F.A. : ประมาณ 1,235,150 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร B.F.A : ผู้สมัครที่จะได้ตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • จบการศึกษาชั้นมัธยม หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 500 (PBT) 173(CBT) 61(IBT)/ IELTS 5.5/SAT (reading และ writing) 450 โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมและทัศนคติ
  • ผลการพิจารณา Portfolio
  • ผ่านการทดสอบ Drawing and Design skills test

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ( Silpakorn University International College : SUIC) หรือ B.B.A. in Hotel Management

เป็นหลักสูตร 4 ปี เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากในและนอกห้องเรียน เพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้กับการทำงานจริงในแวดวงงานบริการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมทั้งนี้ จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมมือกับสถาบันวอลแตล (Vatel Hotel and Tourism Business School) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัดเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้นักศึกษาของหลักสูตรนี้ เมื่อเข้าสู่การเรียนในปีที่ 3 ยังมีโอกาสได้เดินทางไปฝึกงานจริงในสถานที่ประกอบการในต่างประเทศ ทั้งในยุโรป และอเมริกา อีกด้วย

 • Vatel วิชาที่น่าสนใจ : Operation and Management, Hotel Business Marketing และ International Tourism Economy
 • ค่าเล่าเรียน Vatel : ประมาณ 90,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร Vatel : ผู้สมัครที่จะได้ตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • จบการศึกษาชั้นมัธยม หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 500 (PBT) 173(CBT) 61(IBT)/ IELTS 5.5/SAT (reading และ writing) 450 โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในกรณีผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามกำหนด จะต้องเข้าสอบ SUIC’s English Proficiency Test
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความตั้งใจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา ( Silpakorn University International College : SUIC) หรือ B.B.A. in Luxury Brand Management

เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่ค่อนข้างไม่ซ้ำกับหลักสูตรอื่นใดที่มีในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรูหรา และการจัดการสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ทางวิชาการ การปฏิบัติงาน และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสองปริญญา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมมือกับ Paris School of Business ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสากล โดยในช่วงปีที่ 3 นักศึกษาจะมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่กรุงปารีส เป็นระยะเวลา 7 เดือน เพื่อเรียนรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับสินค้าหรูหรา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทางสถาบันก็จะมีการจัดงานศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาเพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบการจริงอีกด้วยค่ะสำหรับโครงสร้างหลักสูตรนั้น ในช่วงปีที่1 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ และในช่วงปีการศึกษาที่ 2 จะได้ลงลึกเกี่ยวกับวิชาการจัดการสินค้าหรูหราโดยเฉพาะมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงปีการศึกษาที่ 3 ที่นักศึกษาจะต้องเดินทางไปยังกรุงปารีส เพื่อเรียนกับ Paris School of Business ทั้งนี้ ในขณะที่ศึกษาอยู่ ณ กรุงปารีส นักศึกษาของหลักสูตรจะได้เรียนวิชาพิเศษ เน้นการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการสินค้าหรูหราโดยเฉพาะ และในช่วงปีที่ 4 ภายหลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาเลือกต่าง ๆ ตามความสนใจเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นให้พร้อมกับการทำงานจริงภายหลังเรียนจบ

 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร B.B.A. Luxury Brand : ประมาณ 772,700 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร B.B.A. Luxury Brand : ผู้สมัครที่จะได้ตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • จบการศึกษาชั้นมัธยม หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 500 (PBT) 173(CBT) 61(IBT)/ IELTS 5.5/SAT (reading และ writing) 450 โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในกรณีผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามกำหนด จะต้องเข้าสอบ SUIC’s English Proficiency Test
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความตั้งใจ
  • ผู้สมัครที่ประสงค์จะไปเรียนต่อ ณ กรุงปารีสในช่วงปีที่ 3 เพื่อที่จะได้รับปริญญาสองใบ จากสองมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ :
   -มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 80(IBT)/ IELTS 6.5/TOEIC 750 ทั้งนี้ ในกรณีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน PSB English Preparation สามารถใช้คะแนน IELTS 6.0 ได้ค่ะ
   -ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาในชั้นปีที่ 1-3 ได้ตามกำหนด

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานอีเว้น ( Silpakorn University International College : SUIC) หรือ B.B.A. in Event and Leisure Marketing

อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่โดดเด่นไม่ซ้ำกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ค่ะ กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานอีเว้น เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันไม่น้อย โดยเฉพาะสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจงานเกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หลักสูตรนี้ ไม่ได้เน้นการเรียนการสอนเฉพาะการจัดงานอีเว้นเท่านั้นนะคะ แต่เนื้อหาของหลักสูตรยังรวมไปถึงการบริหารคน การวางแผนการตลาด การตลาดในอุตสาหกรรมการเงิน รวมไปถึง ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และการเรียนภาษาที่สามอีกด้วยค่ะและเช่นเดียวกับหลักสูตรอื่น ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบ double degree กล่าวคือมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกับกับ Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในช่วงปีที่สี่หากนักศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษ และสอบผ่านตามข้อกำหนดที่วิทยาลัย ก็สามารถเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนจริงกับสถาบัน Rennes ได้

 • B.B.A. Event วิชาที่น่าสนใจ : Event and Leisure Planning and Implementation, Financial and Budgeting Management และ Integrated Marketing Communication
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร B.B.A. Event : ประมาณ 772,700 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร B.B.A. Event : ผู้สมัครที่จะได้ตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • จบการศึกษาชั้นมัธยม หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 500 (PBT) 173(CBT) 61(IBT)/ IELTS 5.5/SAT (reading และ writing) 450 โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในกรณีผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามกำหนด จะต้องเข้าสอบ SUIC’s English Proficiency Test
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความตั้งใจ
  • ผู้สมัครที่ประสงค์จะไปเรียนต่อ ณ กรุงปารีสในช่วงปีที่ 4 เพื่อที่จะได้รับปริญญาสองใบ จากสองมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ :
   – มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 80(IBT)/ IELTS 6.5/TOEIC 750 ทั้งนี้ ในกรณีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน PSB English Preparation สามารถใช้คะแนน IELTS 6.0 ได้ค่ะ
   – ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาในชั้นปีที่ 1-3 ได้ตามกำหนด