ACT & SAT ต่างกันอย่างไร

ACT & SAT ต่างกันอย่างไร

ACT & SAT ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่า น้องๆ วันนี้ Up Grade Class จะพาน้องๆ มาเปรียบเทียบระหว่าง ACT กับ SAT ว่าต่างกันอย่างไร ควรเลือกสอบแบบไหน มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ใช้ผลคะแนนสอบทั้ง SAT และ ACT ในการพิจารณาเข้าศึกษา และขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละคณะด้วย ซึ่ง SAT จะเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะรูปแบบง่ายต่อการเตรียมสอบ แต่ในบางสาขา เช่น คณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ มีการใช้ SAT Subject tests ที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว การสอบ ACT ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยื่นคะแนนแทน

ACT คือ

ข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อสอบ ACT ประกอบไปด้วยพาร์ท English, Mathematic, Reading และ Science Reasoning ส่วน Writing สามารถเลือกได้ว่าจะสอบหรือไม่สอบ คะแนนเต็ม 36 คะแนน ผลสอบมีอายุ 2 ปี

ACT อ่านว่า เอ ซี ที ย่อมาจาก American College Testing Assessment เป็นข้อสอบที่มีความคล้ายคลึงกับ SAT แต่จะมีการสอบวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งใน SAT จะไม่มีสอบพาร์ทนี้ คะแนน ACT ใช้สำหรับยื่นสมัครเรียนป.ตรี หลักสูตรนานาชาติ และยื่นในต่างประเทศก็ได้ โดยเฉพาะในอเมริกา

ข้อสอบ ACT คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน

ACT สอบเมื่อไหร่บ้าง และสอบที่ไหน

รอบสอบของ ACT จะมี 5 รอบต่อปี ประกอบไปด้วย ช่วงเดือนเมษายน ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน สุดท้ายคือช่วงปลายปีในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ส่วนสนามสอบ ACT จะเป็นโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ตัวอย่างสนามสอบ เช่น International Community School,  KIS International School,  Nist International School,  Ruamrudee International School, Grace International School และ School United World Coll Thailand โดยการสมัครสอบจะเป็นการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ ACT โดยตรง

ACT ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ ACT คือ $150.00 แต่หากสมัครสอบ Writing ด้วย ค่าสอบจะเป็น $166.5 ทั้งนี้ ราคาค่าสมัครสอบ ACT ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีค่ะ

SAT คือ

 ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จัดสอบโดย College Board ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการจัดสอบ SAT ประมาณ 4-5 ครั้ง ตารางสอบ SAT จะกระจายอยู่ทั้งในช่วงต้นปีและปลายปี SAT คะแนนเต็มรวมอยู่ที่ 1600คะแนน โดยแบ่งเป็นพาร์ทคณิตศาสตร์ (SAT Math) จะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ส่วนพาร์ทภาษาอังกฤษ (SAT Reading & Writing) มีคะแนนเต็ม 800 คะแนนเช่นกัน การสอบ SAT ค่าสอบจะอยู่ราวๆประมาณ $150 สำหรับใครที่สนใจสมัครสอบ SAT ก็สามารถเลือกเมนู Registration ในเว็บไซต์ของ College Board ได้เลย

SAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

SAT คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน หากรวมทั้ง 2 พาร์ท  จะมีคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน แต่หลายๆคนอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่า การสอบ SAT นั้น มีพาร์ท Essay ให้เราเลือกด้วยว่าจะสอบหรือไม่ ซึ่งจะใช้ชื่อว่า SAT with essay โดยในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ใช้คะแนนพาร์ทนี้ แต่หากเราต้องการยื่นคะแนนในต่างประเทศ หลายๆคณะ หลายๆมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดให้เราต้องสอบเพิ่มด้วย SAT with essay มีทั้งหมด2 ข้อ ให้ระยะเวลาการทำข้อละ 25 นาที คะแนนในส่วนนี้ก็จะแยกออกไป

 • SAT Math คะแนนเต็ม 800 คะแนน
 • SAT Eng (Evidence-Based Reading and Writing) คะแนนเต็ม 800 คะแนน
 • รวม 1600 คะแนน

SAT ค่าสอบเท่าไหร่

ข้อสอบ SAT ค่าสอบสำหรับการสอบในประเทศไทยจะอยู่ที่ $105

ข้อสอบ ACT มีสอบอะไรบ้าง?

1. ACT English  เป็นข้อสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และความถูกต้องในการใช้ภาษา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีจำนวนทั้งหมด 75 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที

2. ACT Mathematic เป็นข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ มีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที เนื้อหาที่ออกสอบครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ในการสอบสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด โดยสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org

3. ACT Reading เป็นข้อสอบพาร์ทการอ่านที่มีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่างๆ  ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และถือว่าเป็นพาร์ทที่ให้เวลาน้อย ดังนั้น จึงต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้ดี จึงจะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

4. ACT Science Reasoning เป็นข้อสอบพาร์ทวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก สิ่งสำคัญของพาร์ทนี้คือ ให้เวลาทำข้อสอบไม่เยอะมาก ผู้สอบจึงต้องคิดเร็ว ตอบเร็ว จึงจะทำข้อสอบได้ทัน

5. ACT Writing เป็นพาร์ทที่ผู้สอบต้องเลือกว่าจะสอบหรือไม่  โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดทักษะด้านการเขียน มีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลา 40 นาที ซึ่งการทำข้อสอบจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และทักษะการใช้คำศัพท์ รวมถึงการเขียนที่ตรงประเด็นด้วย

SAT สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ SAT ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 1. Evidence-Based Reading and Writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยๆ ได้แก่
  • Section 1 Reading Test มีจำนวน 52 ข้อ โดยให้ระยะเวลา 65 นาที
  • Section 2 Writing and Language Test มีจำนวน 44 ข้อ จาก 4 บทความ โดยให้ระยะเวลา 35 นาที
 2. Mathematical Reasoning แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยๆ ได้แก่
  • Section 3 Math Test – No Calculator แบ่งเป็นแบบเลือกตอบ 15 ข้อ และเติมคำตอบ 5 ข้อ โดยให้ระยะเวลา 35 นาที
  • Section 4 Math Test – Calculator แบ่งเป็นแบบเลือกตอบ 30 ข้อ และเติมคำตอบ 8 ข้อ โดยให้ระยะเวลา 55 นาที

สำหรับน้องๆ ที่ทราบแล้วว่า ACT & SAT ต่างกันอย่างไร และสนใจหรืออยากจะวางแผนการสอบ ทาง Up Grade Class ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางพร้อมเทคนิคต่างๆ ให้น้องๆพร้อมที่สุดก่อนลงสนามจริงนะคะ