ไขข้อสงสัย! สอบ GED ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

ไขข้อสงสัย! สอบ GED ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ GED อยู่ คงรู้กันดีอยู่แล้วว่า GED คืออะไร? และต้องสอบอะไรบ้าง? แต่บางคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่า ถ้าสอบ GED แล้วจะนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ไหม หรือสามารถเรียนต่อในคณะที่หวังไว้ได้หรือไม่ เพื่อช่วยคลายความกังวลใจให้กับน้อง ๆ เราได้รวบรวมข้อมูลควรรู้ของการสอบ GED ว่าคะแนนที่ได้จะใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง? ไปหาคำตอบกันเลย

คะแนน GED มีความสำคัญอย่างไร?

ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันว่า สอบเทียบ GED ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง? หรือว่าใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ไหม? เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคะแนน GED มีความสำคัญอย่างไร?

การสอบ GED หรือ General Educational Development เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน หรือไม่สามารถเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามปกติได้ เนื่องจากเหตุผลจำเป็นต่าง ๆ เช่น เป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศเป็นประจำ เป็นต้น โดยน้อง ๆ สามารถนำผลสอบไปใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย

ผลสอบ GED ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยในไทย หลักสูตรภาษาไทย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะสาขาเทคโนโลยียานยนต์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาการเรียนรู้
 • คณะนิติศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตร
 • คณะประมง
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะพลศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

มหาวิทยาลัยในไทย หลักสูตรนานาชาติ

1. หลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • คณะอักษรศาสตร์ 
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 • คณะนิเทศศาสตร์ 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 • คณะจิตวิทยา 
 • คณะรัฐศาสตร์ 
 • หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ 

2. หลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • หลักสูตรอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
 • หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

3. หลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สาขาบริหารธุรกิจ 
 • สาขาการจัดการบริการนานาชาติ
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ 
 • สาขาสื่อและการสื่อสาร 
 • สาขาวิทยาศาสตร์ 
 • สาขาศิลปศาสตร์ 

4. หลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะวิทยาศาสตร์ 
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

5. หลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • คณะศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
 • คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา
 • คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 • Colorado State University
 • George Mason University
 • Oregon State University
 • Hofstra University
 • Saint Louis University
 • University of Alabama at Birmingham
 • University of South Florida
 • Washington State University
 • Illinois State University
 • Florida International University
 • Texas A&M University-Corpus Christ
 • University of South Carolina
 • University of Massachusetts
 • Boston Quinnipiac University
 • University of Connecticut

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

 • Australian Catholic University 
 • Central Queensland University 
 • Curtin University 
 • Griffith University 
 • Macquarie University
 • RMIT University
 • Southern Cross University
 • Taylors College The University of Adelaide
 • The University of New South Wales
 • The University of Queensland
 • University of Melbourne
 • University of Tasmania
 • Western Sydney University

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

 • Massey University
 • University of Canterbury
 • University of Auckland
 • University of Waikato Victoria
 • University of Wellington

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในโปแลนด์

 • Medical University of Lublin

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในแคนาดา

 • Thompson Rivers University

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

 • Tokyo International University

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

 • Singapore Institute of Management

ทั้งหมดนี้คือคำตอบ กับการสอบเทียบแบบ GED ว่าจะสามารถใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง หรือหากน้อง ๆ คนไหนต้องการเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ การสอบเพื่อนำคะแนน GED ไปใช้สมัครเรียนต่อก็สามารถทำได้เช่นกัน หวังว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่น้อง ๆ เล็งเอาไว้รวมอยู่ด้วย และหากน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่เรียน GED ที่ Up Grade Class มีคอร์สติวสอบ GED ที่สามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้ทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว (One-on-One Private) หรือแบบกลุ่มส่วนตัว (Private Group) กลุ่มส่วนตัว 2 คน และแบบย่อย 3 คน (Small Group) สามารถเลือกลงเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก อัดแน่นด้วยเนื้อหาเข้มข้น เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ โดยครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความพร้อมที่สุดก่อนลงสนามสอบจริง และพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้ดังใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.