ทำความรู้จัก IGCSE & A-Level

ทำความรู้จัก IGCSE & A-Level

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร?

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) คือ หลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.4 ในไทยซึ่งหากเรียนจบหลักสูตร IGCSE แล้ว สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น AS, A Level, IB หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

โดยปกติในประเทศไทยนั้น การสอบ IGCSE จะอยู่ในระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ (UK) แต่น้องๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ก็สามารถสมัครสอบ IGCSE ได้โดยตรงกับทาง British Council Thailand

IGCSE VS A Level

สำหรับการสอบ IGCSE นั้น ต้องเลือกสอบจำนวน 5 วิชา เพื่อให้ได้ IGCSE Certificate โดย IGCSE มีให้เลือกมากกว่า 70 วิชา น้องๆสามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดและความสามารถได้เลยครับ ซึ่งเนื้อหาการสอบในแต่ละวิชาก็จะมีระดับความยากง่ายต่างกัน ทำให้การสอบ IGCSE นั้นมี 2 ระดับ ดังนี้

 1. Core (พื้นฐาน) ใช้เวลาน้อยกว่าและจำนวนข้อน้อยกว่าระดับ Extended
  เกรดที่จะได้ ได้แก่ C,D,E,F,G
 2. Extended (ขั้นสูง) ถ้าเลือกการสอบระดับนี้น้องจะได้เกรดที่สูงกว่าระดับ Core
  เกรดที่จะได้ ได้แก่ A*,A,B,C,D,E

*หมายเหตุ นักเรียนที่สอบ IGCSE ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะต้องสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วยจึงจะนำผลไปเทียบวุฒิระดับ ม.6 ได้

IGCSE มีทั้งหมดกี่วิชา

IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง?

IGCSE มีทั้งหมดประมาณ 70 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English language and literature
 2. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and professional) เช่น Accounting, Drama, Music, Art and Design
 3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Economics, Geography, History, Business Studies, Travel and Tourism
 4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French
 5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
 6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Agriculture, Biology, Chemistry, Physics
A Level คืออะไร

A-Level คืออะไร?

A-Level หรือชื่อเต็มว่า The General Certificate of Education Advanced Level Certificate – GCE A Level เป็นวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (Year 12 – 13) ของระดับมัธยมในสหราชอาณาจักร นักเรียนที่จะเรียน A-Level คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี เป็นนักเรียนในสหราชอาณาจักร เช่น  ประเทศอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ และผล A-Level ยังใช้เป็นมาตรฐานกลางวัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้วยหลักสูตร

A-Level ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี  นักเรียนจะต้องเลือกเรียน 3-4 วิชาจากจำนวนที่หลากหลายวิชาของ A-Level ที่โรงเรียนเปิดสอน ฟังดูจากจำนวนวิชา น้องๆ บางคนอาจจะคิดว่าไม่เยอะเท่าไร แต่เนื้อหาการเรียนเข้มข้นมาก วิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบก่อนว่า สาขาและมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าศึกษาต่อ กำหนดไว้อย่างไร เช่น หากจะสมัครเรียน ต้องใช้ผลสอบ A-Level วิชาใดบ้าง

โดยน้องๆ สามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือหากเป็นสาขาที่เน้นวิชาชีพ สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีผลสอบ A-Level ในวิชาไหนบ้าง  และการใช้คะแนนที่ได้ไปยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี Ranking สูง เป็นที่นิยมและต้องการจากนักเรียนคนอื่นๆ จำนวนมาก อย่างน้อยควรต้องได้ A ทุกวิชา

การสอบ A-level นั้นมี 2 ระดับ ได้แก่

AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12
เกรดที่จะได้ ได้แก่ a,b,c,d,e
เกรดที่ได้ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด แต่การสอบผ่านเพียงระดับ AS Level จะถือว่าจบแค่ครึ่งหนึ่งของหลักสูตร GCE A Level เท่านั้น
A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13
เกรดที่จะได้ ได้แก่ A*,A,B,C,D,E

A Level มีกี่วิชา

A-Level มีวิชาอะไรบ้าง?

A-level มีทั้งหมดประมาณ 55 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบ มีน้อยมากที่เป็น Multiple Choice นักเรียนจะเลือกเรียนวิชาตามจำนวนวิชาที่โรงเรียนนานาชาตินั้นๆกำหนด ซึ่งแต่ละโรงเรียนในแต่ละประเทศจะมีวิชาให้เลือกมากน้อยแตกต่างกันไป โดยการเลือกวิชาเรียนนั้นควรจะเลือกวิชาที่สอดคล้องกับคณะที่นักเรียนอยากจะเข้าในมหาวิทยาลัย เช่น อยากเรียนแพทย์ วิชาบังคับที่ต้องเลือกใน A Level ก็คือ Math, Chemistry, Biology โดยอีกวิชาอาจจะเลือกเป็น Physics, Psychology  หรือ Economic ก็ได้  


A Level มีกี่วิชา

ค่าสมัครสอบ A-level
ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,226-9,190 บาทต่อวิชา (แล้วแต่วิชา) ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) (อ้างอิงจากราคาของ British Council แต่หากสมัครที่ Harrow ราคาจะสูงกว่านิดหน่อย)

สถานที่สมัครสอบ

 1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana จะจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง
 2. องค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไปซึ่งได้แก่ British Council
 3. โรงเรียนนานาชาติ Harrow เปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย

สถานที่สอบ

 1. โรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาอยู่
 2. ถ้าสมัครสอบกับ British Council ให้ติดตามประกาศจากทาง British Council อีกครั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต
 3. ถ้าสมัครสอบกับ Harrow International School สอบที่ Harrow International School