ทำความรู้จัก ACT

ทำความรู้จัก ACT

ACT คืออะไร?

American College Testing Assessment หรือที่เราคุ้นกันดีกับชื่อย่อว่า ACT เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคะแนน ACT นี้ส่วนใหญ่แล้วจะนำไว้ใช้ยื่นเรียนต่อในคณะต่างๆคล้ายๆกับข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ค่ะ ซึ่งปกติแล้วก็จะให้เลือกได้ว่าจะยื่น ACT หรือ SAT นอกจากยื่นคะแนนที่ต่างประเทศแล้ว สำหรับบางคณะในประเทศไทยก็สามารถใช้คะแนน ACT นี้ได้เช่นกัน

ข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคะแนน ACT นี้ส่วนใหญ่แล้วจะนำไว้ใช้ยื่นเรียนต่อในคณะต่างๆคล้ายๆกับข้อสอบ SAT

ข้อสอบ ACT

ACT เป็นข้อสอบที่เป็นคู่แข่งกับ SAT มานาน โดยมีลักษณะคล้ายกับ SAT รวมกับ SAT Subject Tests กล่าวคือ ACT จะมีการทดสอบใน 4 ส่วนคือ

1. English  เป็นข้อสอบที่ต้องการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีจำนวนทั้งหมด 75 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที

2. Mathematic เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์เนื้อหาในการออกสอบนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ซึ่งก็คือระดับม.ปลายนั่นเอง น้องๆสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด น้องๆสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org การสอบพาร์ทนี้จะมีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

3. Reading ข้อสอบที่จะให้ทำอย่างอื่นไปไม่ได้เลย นอกเสียจาก “อ่าน” เพราะข้อสอบพาร์ทนี้ต้องการวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของน้องๆนั่นเองค่ะ โดยสิ่งที่นำมาให้อ่านนั้นมีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่างๆ  ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที เป็นคำถามแบบ 4  ตัวเลือกค่ะ ซึ่งให้เวลาน้อยมากๆ ต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้เป็นจริงๆค่ะ จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

4. Science Reasoning ข้อสอบที่ต้องการทดสอบทักษะการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ของน้องๆ ข้อสอบมี 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที เป็นคำถามแบบ 4 ตัวเลือกเช่นกัน ส่วนเวลานั้นน้อยพอๆกับ Reading เลยล่ะค่ะ แสดงว่าจะต้องอ่านเร็ว คิดเร็ว จึงจะทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ดี

5. Writing ข้อสอบพาร์ทนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกทำค่ะ  แน่นอนว่าข้อสอบพาร์ทนี้ต้องการจะวัดทักษะการเขียน ซึ่งต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง การใช้คำศัพท์ผ่านงานเขียนของเรา ให้กรรมการรับรู้ได้ว่าเรามีทักษะเหล่านั้นอย่างครบถ้วน  แต่เท่านั้นอาจจะยังไม่พอ ความถูกต้องและการเขียนอย่างตรงประเด็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ค่ะ โดยคำถามมี 1 ข้อ ให้เวลาในการเขียน 40 นาที

คะแนนสอบแต่ละพาร์ทของการสอบ ACT จะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน ซึ่งจากคะแนนในพาร์ทต่างๆนั้นก็จะถูกคิดค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวมซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน

หลังจากที่ SAT Subject Tests ถูกยกเลิกการจัดสอบตั้งแต่กลางปี 2564 ทำให้ ACT เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรที่ต้องการทั้งผลเลขและวิทย์ เช่น วิศวะอินเตอร์ (ISE, ChPE, TEP-TEPE), วิทยาศาสตร์อินเตอร์ (BSAC) เพราะสอบ ACT วิชาเดียวได้ทั้งผลเลขและวิทย์ ทำให้ไม่ต้องสอบหลายวิชา

ความแตกต่างระหว่าง ACT กับ SAT

•    ACT จะเป็นข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหา ในขณะที่ SAT วัดตรรกะและดุลพินิจมากกว่าความรู้ในเนื้อหา

•    ACT เป็นข้อสอบปรนัยที่มี choice ให้ 4 choices ในขณะที่ SAT มี 5 choices

•    ACT จะไม่มีการลบแต้มเมื่อตอบผิด ในขณะที่ SAT จะลบ 0.25 แต้มสำหรับข้อที่ตอบผิด

รายละเอียด ACT

วิธีการสมัครสอบ

เข้าเว็บไซต์ https://global.act.org/content/global/en.html แล้วคลิก “Register for the ACT”

การสอบ ACT จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ

ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานคร
– International Community School,
– KIS International School
– Nist International School
– Ruamrudee International School
– Grace International School
– School United World Coll Thailand

รอบสอบของ ACT

จะมี 5 รอบต่อปี ประกอบไปด้วยช่วงต้นปีประมาณเดือนเมษายน ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน สุดท้ายคือช่วงปลายปีในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม

ค่าสอบ ACT

อยู่ที่ US$84 แบ่งเป็นค่าสมัครสอบ US$51 และค่าธรรมเนียมในการสอบต่างประเทศพร้อมกับค่าจัดส่งคะแนน 4 ฉบับ ประมาณ US$33 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะรับสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน