สอบเข้ามหิดลอินเตอร์ (MUIC) คณะอะไรดี มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

สอบเข้ามหิดลอินเตอร์ (MUIC) คณะอะไรดี มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

หากพูดถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติในฝันของน้องหลาย ๆ คน มหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล  (MUIC: Mahidol University International College) คงเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น้อง ๆ อยากจะเข้าไปศึกษาต่อกันมากที่สุด    

เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมานานกว่า 35 ปี แล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงไม่น่าแปลกใจที่ใคร ๆ ก็สนใจอยากจะมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้   

แต่ในการเรียนการสอนใน MUIC นั้น จะมีคณะอะไรที่น่าเรียนบ้าง รวมถึงน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เรารวบรวมข้อมูลควรรู้มาบอกต่อกันแล้วในบทความนี้  

มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติ มีสาขาอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ ในหลักสูตรปริญญาตรี แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 • สาขาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
 • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
 • สาขาสังคมศาสตร์ มี 2 สาขาวิชา คือ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 • สาขาการเงิน 
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 • สาขาการตลาด 
 • สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาเคมี
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 • สาขาฟิสิกส์ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครสอบเข้า MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ต้องได้รับประกาศนียบัตร IGCSE ที่มีผลการสอบ AS หรือ A-Level จำนวน 3 วิชา จากทั้งหมด 70 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา, กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ, กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์, กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ และเกรดที่ได้รับในแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า C และต้องมีใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 • นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ที่มีผลการสอบ GED จะต้องทำคะแนนใน 4 รายวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันให้ได้อย่างน้อย 600 คะแนน

สมัครสอบเข้าเรียนต่อที่ MUIC มหิดลอินเตอร์มีกี่วิธี อะไรบ้าง?

สำหรับวิธีการสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนที่ MUIC หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในหลักสูตรอินเตอร์ สามารถทำได้ 2 ประเภท คือ

1. Fast Track Applicants

เป็นรอบของการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ซึ่งนักเรียนต้องมีผลคะแนนสอบมาตรฐานนานาชาติเหล่านี้อยู่แล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่รอบ Fast Track Applicants ได้ โดยผลคะแนนสอบมาตรฐานนานาชาติที่ใช้มี 2 วิชาหลัก คือ 

ผลสอบภาษาอังกฤษ

 • TOEFL iBT ต้องทำคะแนนให้ได้ตั้งแต่ 69 คะแนนขึ้นไป และในส่วนของ Writing ต้องได้ 22 คะแนนขึ้นไป 
 • หรือ IELTS ต้องทำคะแนนให้ได้ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป รวมถึงในส่วนของ Writing ก็ต้องได้ 6.0 คะแนนขึ้นไปด้วยเช่นกัน

ผลสอบคณิตศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนสอบฉบับจริง และมีอายุไม่เกิน 2 ปี

 • หากต้องการสมัครเรียนสาขาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องได้ 600 คะแนนขึ้นไป
 • หากต้องการสมัครเรียนสาขาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ต้องได้ 530 คะแนนขึ้นไป
 • หากต้องการสมัครเรียนในสาขาการจัดการการบริการนานาชาติ ต้องได้ 500 คะแนนขึ้นไป

2.Regular Applicants

เป็นรอบที่ต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้หากน้อง ๆ มีผลคะแนนสอบมาตรฐานนานาชาติของวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาคณิตศาสตร์ ก็สามารถนำมายื่น เพื่อยกเว้นการสอบวิชานั้นได้ โดยผลคะแนนที่ต้องได้ในการสอบรอบปกติมีดังนี้

ผลสอบภาษาอังกฤษ  

 • TOEFL (iBT) ต้องได้คะแนน 69 คะแนนขึ้นไป
 • หรือ IELTS (Academic) ต้องได้คะแนน 6.0 คะแนนขึ้นไป

ผลสอบคณิตศาสตร์  

 • ACT (Math Score) ต้องได้ขั้นต่ำ 18-36 คะแนน
 • NEW SAT (Math Score) ต้องได้ขั้นต่ำ 500-800 คะแนน

ทั้งนี้ ในการสมัครสอบทั้งรอบ Fast Track Applicants และ Regular Applicants มีสาขาวิชาที่ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT หรือ SAT และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ คือ 3 สาขาดังต่อไปนี้

 • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 • สาขาสื่อและการสื่อสาร
 • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

และนี่คือทั้งหมดที่น้อง ๆ ควรรู้ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจหากต้องการสมัครเรียนใน MUIC กับคณะที่ตนเองต้องการ และสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติที่ Up Grade Class มีคอร์สติวเข้า MUIC มหิดลอินเตอร์ โดยครูผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมเทคนิคสนุก ๆ ในการทำข้อสอบ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้ดังใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.