blog

ระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาต่างกันอย่างไร?

มาดูความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาของโรงเรียนนานาชาติในไทย แต่ละแบบเน้นการเรียนการสอนแบบใด ตามไปดูเลย

รู้จัก 6 หลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนในไทย แตกต่างกันอย่างไร?

มาสำรวจหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนในไทย ว่ามีการเรียนการสอนแบบใดบ้าง และหลักสูตรใดที่ต้องสอบเทียบ IGCSE ไปหาคำตอบกันได้เลย